Linki
Może cię zainteresuje

Kalendarz publikacji
Styczeń 2017
P W Ś C P S N
« gru    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Kask rowerowy dla dzieci firmy MET

Kask rowe­rowy dla dzieci firmy Met

Kask rowe­rowy dla dzieci, Wło­skiej firmy MET, lidera w tej gałęzi pro­duk­cji, który łączy w swych pro­duk­tach naj­now­sze tech­no­lo­gie, nowo­cze­sne wzor­nic­two oraz naj­wyż­szą jakość. Kaski dla dzieci powinny być sprze­da­wane w zesta­wie z rowe­rem, gokar­tem czy hulaj­nogą, by nasze pocie­chy były bez­pieczne w cza­sie sza­lo­nej jazdy.

 Ochrona głowy dziecka jest jedną z naj­waż­niej­szych rze­czy, o którą trzeba zadbać zarówno pod­czas jego samo­dziel­nej jazdy rowe­rem, jak też pod­czas trans­portu małego pasażera. W naszej ofer­cie znaj­dziesz też i kask dla dziecka.

Kask rowe­rowy dla dzieci sygno­wany marką MET

to gwa­ran­cja dosko­na­łej ochrony, kom­fortu i elegancji.

Read the rest of this entry »

Elektryczny Jeep Akumulatorowy Peg Perego, Elektryczne auta

Elek­tryczny Jeep Aku­mu­la­to­rowy dla dzieci

Elek­tryczny Jeep aku­mu­la­to­rowy Adven­ture HP Troph firmy Peg Perego to cie­kawy i pożą­dany pre­zent na każdą oka­zję, dla małego zdo­bywcy. Zaproś swo­jego malu­cha na rajd Dakar czy WRC - skom­ple­tuj­cie swoją wła­sna kolek­cję pojaz­dów ste­ro­wa­nych by sza­leć po pia­skach pustyni. Dzie­ciaczki z wypie­kami na twa­rzy obser­wują świat tym bar­dziej jeśli cho­dzi o podobne pojazdy, dla­tego z pew­no­ścią przy­nie­sie on wiele zado­wo­le­nia i uśmie­chu każ­demu dziecku.

Nie­sa­mo­wita zabawa gwa­ran­to­wana!!! Read the rest of this entry »

Lalaloopsy MAX lalka 30 cm Charlotte Charades MGA LT

 Lala­lo­opsy max ™ to lalki z dużymi guzi­ko­wymi oczami, które w zacza­ro­wany spo­sób powra­cają do życia.

Lala­lo­opsy MAX u nas poja­wiła się pierw­sza wer­sja lale­czek, które…

  •     mają wiel­kie guzi­kowe oczy,
  •     są zawsze uśmiechnięte,
  •     wypo­sa­żono w śliczne kolo­ro­wia­ste stroje
  •     każda w pięk­nym pre­zen­to­wym opakowaniu,
  •     ide­alne dla 2 let­nich dziew­czy­nek jak i naj­młod­szych nastolatek!
  •     do każ­dego zestawu dziew­czynka otrzyma coś super: zwie­rzątko, domek, dodat­kowy gadżet - wszystko w ślicz­nych żywych kolo­rach. Read the rest of this entry »

Dmuchany plac zabaw Little Tikes zamek trampolina zjeżdżalnia

Dmu­chany plac zabaw Lit­tle Tikes Dmuchańce

Dmu­chany plac zabaw Lit­tle Tikes do ska­ka­nia, o wymia­rach 390 x 266 x 180 cm to wyzwa­nie dla dzieci kocha­ją­cych sport. Wyso­kie, ochronne ścianki z siatki ota­czają duży obszar do ska­ka­nia i gry, obej­mu­jący także sze­roką zjeż­dżal­nie, zaś wytrzy­mała i cicha dmu­chawa zapew­nia stały napływ powie­trza. Ten nie­zwy­kły i oka­zały plac zabaw wypro­du­ko­wano z mate­riału odpor­nego na prze­bi­cia i uszko­dze­nia. Dmu­chańce łatwo i szybko mocuje się do pod­łoża, co sta­nowi dodat­kowe zabez­pie­cze­nie pod­czas zabawy. Read the rest of this entry »


Inne Informacje